Bewonerscollectief Oud-Zuid

               

Venlo Oud-Zuid is een bewoners collectief en initiatief met als belangrijkste doelstelling de sociale cohesie in de wijk te bevorderen en deze uit te dragen middels zaaien, oogsten en verbinden. Deze begrippen kunnen zowel letterlijk als figuurlijk worden gezien en zullen leidend zijn binnen de projecten die de “Oud-Zuid” buurtbewoners, in samenwerking met stakeholders, willen initiëren, ontwikkelen en beheren. Passend binnen het tijdsbestek waarin begrippen als duurzaamheid, cradle to cradle en circulaire economie vanuit overheden, educatieve instellingen en bedrijfsleven meer en meer op de voorgrond treden, ziet “Oud-Zuid” juist hierin een uitdagende kans om ook de sociale aspecten van deze, op een levensvatbare toekomstgerichte visie, voor de burger inzichtelijk, voelbaar en toepasbaar te maken.

 

Projecten die de wetenschappelijke, technologische en educatieve aspecten van duurzaamheid omarmen met als belangrijkste taak, de sociale contacten en alle daaruit voortvloeiende positieve effecten stimuleren en blijvend te versterken. Participatie en samenwerking die maatschappelijk draagvlak krijgen door kennisoverdracht op een laagdrempelig en direct toepasbaar niveau. Hierbij moet de mens, de bewoner en de bezoeker van de wijk “Oud Zuid” centraal staan. Niet alleen om de sociale cohesie in de wijk maar ook die van bezoekers en deelnemers aan de wijk gerelateerde projecten te versterken. Verder is er de wens een duidelijke link te leggen naar “ut Tref”, het voormalige patronaat. Onderzoek naar verdere en alternatieve invullingen voor dit in het hart van “Venlo Oud-Zuid” gelegen gebouw heeft mede geleidt tot conceptvorming voor het realiseren van een stadstuin met meerdere functionaliteiten. Hierbij is met name gekeken naar de directe omgeving, de ontstaansgeschiedenis, de locatie en relatie met de “Maria-Kerk”, de grond en het plantsoen rondom de kerk, gelegen direct achter ut Tref.Moestuin, belevingspark, volkstuin, stadslandbouw; bewoordingen die het concept bij benadering omschrijven. Het beoogde project wil echter in een breed aantal deeltrajecten voorzien die elkaar versterken en zowel de gezamenlijke als de individuele doelstellingen van de stakeholders omvatten. Aanleiding daartoe is niet alleen de wens van het bewonerscollectief “Oud-Zuid” om de wijk verder te verfraaien, de huidige inrichting van het gebied vraagt tevens om oplossingen die vormen van overlast en hinder kunnen tegen gaan en voorkomen. Het toekennen van een duidelijke gebruiksfunctie aan het terrein zal enerzijds vragen voor een meer open structuur echter tevens voor afsluitbaarheid en bewaking, sociale controle op en rondom het gebied.